Liu Kuihong Young

choral conductor, teacher
of Zhangjiajie College of Jishou University
Liu Kuihong Young
choral conductor, teacher
of Zhangjiajie College of Jishou University
Liu Kuihong Young
choral conductor teacher
of Zhangjiajie College of Jishou University
Collaborated on The Power of Nature project in 2023

Liu Kuihong Young permanent conductor of Zhangjiajie College Chorus, member of China Choral Association, deputy director of the Conducting Committee of Hunan Provincial Choral Association, member of Hunan Provincial College Choral Committee, vice president of Zhangjiajie City Choral Association.

AWARDS WINNER

Made on
Tilda